Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen,
1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus of party die door ReHt wordt georganiseerd, alsmede alle producten die door ReHt worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ReHt wanneer voor de uitvoering van de cursus op party door ReHt derden worden ingezet.
3. ReHt heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.

Artikel 2 inschrijving; betaling; niet tijdige betaling; BTW,
5. Inschrijving voor een cursus of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van ReHt, via een papieren inschrijfformulier, via email naar info@reht.nl of via telefonische contact met 06-14157095.
6. Na ontvangst van het inschrijfformulier, email of telefonische contact stuurt ReHt binnen 3 dagen een bevestiging en/of een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
7. Cursusgelden van individuele cursisten en cursisten voor de party dienen vooraf betaald te zijn, met uitzondering van de cursus Reanimatie met AED aan volwassenen voor de individuele cursisten. Zij betalen op de cursus dag zelf aan het begin van de cursus.
Bij de overige cursussen wordt na afloop door ReHt een factuur gestuurd. ReHt houdt zich het recht voor in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen, gerekend vanaf de factuur datum. Indien de cursus binnen die termijn begint zal de betalingsdatum worden aan gepast en vermeld op de factuur.
8. Bij niet tijdig betalen van een factuur is de opdracht gever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
9. Bij levering van producten door ReHt is de klant cq de opdrachtgever verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is vanaf dat moment betalingspichtig.
10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
11. Op alle cursussen en party’s wordt een BTW van 21% geheven.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst+ prijswijziging+ zorgvuldigheidsbepaling,
12. ReHt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
13. ReHt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder hier vooraf melding van te moeten maken.
14. Indien ReHt of door ReHt ingeschakelde derde(en) werkzaamheden verricht (en) op locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in alle redelijkheid worden gewenst.
15. ReHt is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetsverandering door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
16. ReHt gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma´s.

Artikel 4 Annulering door cursisten,
17. Een cursist kan uitsluitend via email (nfo@reht.nl) of via telefonisch contact met ReHt (0614157095) deelname aan de cursus of party annuleren.
18. Tot 14 dagen voor aanvang van de eerste cursus dag of party kan kosteloos geannuleerd worden of van cursusdatum gewisseld indien ReHt hier de mogelijkheden voor heeft.
19. Van 14 dagen tot één dag voor de cursusdatum 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal worden gewijzigd mits binnen de gestelde termijn van 14 dagen van tevoren. Het is ook mogelijk om kostenloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders. Dit kan niet bij externe examens.
20. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50% bij verplaatsing van het verschuldigde bedrag.
21. Het wegblijven zonder bericht beschouwt ReHt niet als afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5 Annulering door ReHt,
22. Bij minder dan 6 deelnemers aan een cursus of een party heeft ReHt het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
23. Reeds betaalde cursusgelden worden in dat geval niet terug gestort maar gezien als betaling voor de cursus die op een andere datum plaats vind.

Artikel 6 Aansprakelijkheid,
24. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn, is ReHt in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten van cursisten, werk of opdrachtgever van gastouders en/of daaruit voortvloeiende gevolgen. 25. ReHt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus of party.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst,
26. ReHt is bevoegd de nakomeling van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
o de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
o na het sluiten van de overeenkomst ReHt informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt,
o of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ReHt kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
27. Indien ReHt tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en de kosten die daaruit zijn ontstaan.
28. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is ReHt gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
29. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Voorwaarden

ReHt Algemene Voorwaarden PDF

×